konferencja 21 majastrategiakonkurs ponekonkurs architketuraInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Podhalańska Uczelnia zaprasza na studia podyplomowe

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu zaprasza na studia podyplomowe. W naszej ofercie edukacyjnej znalazły się następujące kierunki:

– Funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznej,

– Trener personalny z językiem angielskim,

– Zarządzanie informacją we współczesnej bibliotece,

– Zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim.

Funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznej to interdyscyplinarne studia podyplomowe stanowiące połączenie teorii i praktyki przygotowującej słuchacza w zakresie podstaw projektowania do analizy, oceny estetyki i funkcjonalności otoczenia oraz kreowania koncepcji zmian w przestrzeni publicznej, a zatem do zaistnienia w sposób merytoryczny w krajobrazie Podhala, Orawy, Spisza, Pienin i innych regionów. Słuchacze oferowanych studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę związaną z potrzebą kultywowania tradycji i dziedzictwem kulturowym. Równocześnie studia mogą spełniać funkcję forum wymiany doświadczeń i współpracy między osobami i instytucjami skupionymi wokół szeroko pojętej przestrzeni publicznej, jak i regionalizmu.

Więcej informacji: www.ppuz.edu.pl/szczegolowe-informacje.html

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Trener personalny z językiem angielskim jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi (indywidualnych lub w małych grupach) o charakterze sportowym lub rekreacyjnym, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza dostępnych form aktywności fizycznej.  Będzie on posiadał wiedzę niezbędną do prowadzenia skutecznego treningu – zarówno wyczynowego, jak i wykonywanego w wymiarze rekreacyjnym. Słuchacz otrzyma również podstawową wiedzę z zakresu organizacyjno-prawnego tego szybko rozwijającego się rynku pracy, gdzie klientami są nie tylko ludzie młodzi, ale również osoby starsze. W programie studiów podyplomowych położono duży nacisk na wykorzystanie w treningu sprzętu używanego w zajęciach fitness, które są powszechnie stosowane w kształtowaniu zdolności motorycznych.

Więcej informacji: www.ppuz.edu.pl/program-ksztalcenia-i-plan-studi.html

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie informacją we współczesnej bibliotece są osoby pragnące doskonalić swoje kompetencje zawodowe związane z korzystaniem z szeroko pojętej informacji, potrzebne do pracy w bibliotekach, archiwach, księgarniach oraz instytucjach szkolnych i oświatowych, a także wszystkich, którzy chcą świadomie i aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacji i wiedzy. W trakcie studiów słuchacze nabędą umiejętności praktyczne z zakresu efektywnego zdobywania, oceniania, gromadzenia, analizowania, opracowania i udostępniania informacji osobom indywidualnym, grupom społecznym bądź instytucjom.

Więcej informacji: https://ppuz.edu.pl/zarzadzanie-informacja-we-wspolc.html

W ramach kierunki Zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim studenci zdobywają wiedzę z zakresu współczesnych koncepcji i metod zarządzania turystyką i hotelarstwem ze szczególnym naciskiem położonym na doskonalenie i rozwijanie znajomości specjalistycznego języka angielskiego. Słuchacze oferowanych studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę związaną z prowadzeniem działalności turystycznej, w szczególności dotyczącą: pozyskiwania źródeł finansowania, formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego, kreowania innowacyjnej oferty turystycznej, współczesnych tendencji w rozwoju turystyki i hotelarstwa w regionie, wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu biznesem turystycznym oraz prowadzenia działalności promocyjnej w sektorze usług turystycznych.

Więcej informacji: www.ppuz.edu.pl/program-ksztalcenia-i-plan-st-ii.html

Zapraszamy na studia podyplomowe na PPUZ w Nowym Targu!

Opr. DPiW

Galeria zdjęć: