konkurs plastycznybenefisInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

19.11.2021 r. Tożsamości kulturowe regionów karpackich

Instytut Humanistyczno-Społeczny i Instytut Techniczny
Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
oraz
Komisja Urbanistyki i Architektury
Polskiej Akademii Nauk oddział w Krakowie
zapraszają do udziału w konferencji naukowej

Tożsamości kulturowe regionów karpackich
CZŁOWIEK – JĘZYK – ARCHITEKTURA – SZTUKA – KRAJOBRAZ
Nowy Targ
19 listopada 2021 roku


Rocznice – zwłaszcza okrągłe, jak tegoroczny 20. jubileusz funkcjonowania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu – są dogodną okazją do podsumowań, syntez, a także do namysłu nad własną tożsamością. Są także powodem do szerszej refleksji – nad sąsiadującym otoczeniem i związanymi z nim ludźmi. Ze względu na usytuowanie i rolę w przestrzeni społeczno-gospodarczej, które określają PPUZ jako ośrodek nowoczesnych badań regionalnych, wśród grupy badaczy uczelni i przyjaciół z Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie zrodził się pomysł zorganizowania ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej debaty poświęconej tożsamościom kulturowym obszarów karpackich.

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy, i w jaki sposób, tożsamości kulturowe ludności zamieszkującej Karpaty znajdują odzwierciedlenie w kulturowym sposobie zachowania danej zbiorowości, elementach dziedzictwa kulturowego oraz towarzyszących kontekstach.

Tezy konferencji, pytania i problemy badawcze zawiera tekst profesora Marka Kowickiego, dołączony do niniejszego zaproszenia. W tym jednak miejscu sygnalizujemy, że fenomen tożsamości kulturowych pragniemy przeanalizować z perspektywy m.in. filozoficznej, historycznej, kulturoznawczej, etnograficznej, lingwistycznej, literaturoznawczej, uwzględniając artefakty związane z takimi obszarami działalności człowieka, jak sztuka, literatura, media, rzemiosło, architektura, krajobraz kulturowy, obyczaj itp.

Proponujemy następujące obszary dociekań:

● sposoby i formy dostępu do określenia fenomenu tożsamości kulturowych (architektura, sztuka, rzemiosło, język, literatura, obyczaj itp.),
● metodyka badań nad tożsamościami kulturowymi,
● czym jest i jaki jest fenomen tożsamości kulturowych społeczności karpackich,
● jedna tożsamość czy kilka tożsamości regionów karpackich,
● stabilność a zmienność tożsamości kulturowych,
● tożsamości kulturowe a dziedzictwo kulturowe regionów karpackich,
● stan i potrzeby w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,
● fenomen „góralszczyzny wyobrażonej”,
● ślady tożsamości regionalnych w architekturze,
● sztuki plastyczne i muzyczne jako zwierciadło tożsamości regionów karpackich,
● kulturowe źródła rzemiosł regionalnych,
● źródła etnograficzne a badania nad tożsamością kulturową regionów karpackich,
● rola zinstytucjonalizowanych ruchów regionalnych w zachowaniu tożsamości góralskiej,
● rola dawnej i współczesnej prasy lokalnej w budzeniu i kształtowaniu świadomości regionalnej,
● literatura regionalna w służbie zachowania tożsamości kulturowej,
● gwara jako świadectwo tożsamości regionalnej,
● tożsamość kulturowa młodych mieszkańców regionów karpackich.

Powyższego katalogu zagadnień nie uznajmy za zamknięty. Jesteśmy otwarci na propozycje innych tematów wystąpień – zróżnicowanych metodologicznie i treściowo – odnoszących się jednak do nadrzędnego tematu sympozjum.

Planujemy publikację punktowanej monografii pokonferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum.

Komitet naukowy
Prof. dr hab. Janusz Barański – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm – Instytut Techniczny PPUZ
Prof. dr hab. Maria Flis – Instytut Socjologii UJ
Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz – PPUZ
Prof. dr hab. inż. arch. Marek Kowicki – Instytut Techniczny PPUZ, KUiA PAN o. w Krakowie
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak – Politechnika Rzeszowska, KUiA PAN o. w Krakowie
Dr hab. Anna Mlekodaj – Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ
Dr hab. Zbigniew Moździerz – Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem
Dr hab. Maciej Rak – Katedra Historii Języka i Dialektologii UJ
Dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Dr Katarzyna Ceklarz – Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ
Dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz – Instytut Techniczny PPUZ
Dr inż. arch. Maria Ponikiewska-Arct – Instytut Techniczny PPUZ
Dr Krzysztof Waśkowski – Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ, przewodniczący komitetu naukowego
Dr Barbara Zgama – Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Mgr inż. arch. Agata Bentkowska – Instytut Techniczny PPUZ

Komitet organizacyjny

Dr Katarzyna Ceklarz
Dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik
Dr Krzysztof Waśkowski
Dr Małgorzata Wesołowska
Mgr Iwona Hodorowicz
Mgr Monika Jakobiszyn
Mgr inż. arch. Anna Jędrysko
Mgr Agnieszka Krzystyniak

Informacje organizacyjne
Obrady odbędą się 19 listopada 2021 r. w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (ul. Kokoszków 71, Nowy Targ).

Przewidywany czas wystąpienia: 20 min.

Język konferencji: język polski i języki kongresowe.

Do pobrania: Zaproszenie  |  Karta zgłoszeniowa  |  Uwagi wstępne |  Program