rekrutacja uzupełniającaZdalne nauczaniecovidankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Egzamin dyplomowy

  • Na egzaminie dyplomowym student otrzymuje 3 pytania. Dwa z nich dotyczą zagadnień związanych z pracą dyplomową. Trzecie pytanie dotyczy wiedzy z całego okresu studiów (lista pytań - zobacz)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Sali Obsługi Studenta - pok. 227:

  • Trzech egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji papierowej,  (w tym jeden egzemplarz wydrukowany dwustronnie i termicznie zbindowany), ostatecznie zatwierdzonych przez promotora z adnotacją na stronie tytułowej: pracę zatwierdzam z podpisem i datą;
  • pracy na płycie CD lub DVD zapisanej w formacie PDF (część opisowa w jednym pliku PDF, plansze, zdjęcia i inne załączniki graficzne w drugim pliku PDF) (nie zabezpieczonej hasłem), identycznej z wersją papierową, podpisaną: nazwiskiem i imieniem Studenta/Słuchacza, nr albumu, kierunkiem studiów; tytuł pracy dyplomowej; w przypadku stwierdzenia róznic pomiedzy pracą na CD, a pracą w wersji papierowej, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej
  • podpisanego oświadczenia Studenta/Słuchacza (wpiętego do pracy);
  • oświadczenia - zgody studenta na wykorzystanie przez PPWSZ pracy dyplomowej w celach dydaktycznych (wpiętego do pracy);
  • wypełnionej karty obiegowej;
  • dziennika praktyk zawodowych (jeśli praktyki są wymagane programem studiów);
  • dowodu opłaty za dyplom 60 zł lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 30 zł (opłatę należy uiścić wyłącznie przelewem na konto Uczelni: Bank Zachodni WBK, II Oddział w Nowym Targu nr: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000).

 

Zgodnie z § 24  Regulaminu studiów PPWSZ

1. Student ma obowiązek złożenia pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora najpóźniej do 30 września ostatniego semestru studiów, do którego przypisane są punkty ECTS za egzamin dyplomowy, a student, który planowo kończy studia w semestrze zimowym, zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do końca zimowej sesji poprawkowej. Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia tej pracy.

2. Rektor może, na wniosek studenta zaopiniowany przez dyrektora instytutu, przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej o dwa miesiące, w szczególności z powodu:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;

2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z przyczyn niezależnych od studenta i odpowiednio udokumentowanych.

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM

 

PO EGZAMINIE DYPLOMOWYM

  • Po egzaminie dyplomowym student otrzymuje zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje sie tymczasowo - do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

  • Dokumentem potwierdzajacym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem. Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom - pok. 222.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.