studiuj na podhaluazsArchitektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Od studenta do specjalisty

OD STUDENTA DO SPECJALISTY - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW NA OTWARTYM RYNKU PRACY

FUNDACJA SUSTINAE

O PROJEKCIE

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Celem projektu jest wsparcie 150 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa mazowieckiego, 50 dla województwa śląskiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego. Projekt jest realizowany w okresie od 11.10.2018- 30.09.2020.

DLA KOGO

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:
- posiadają aktualne na co najmniej 9-miesięcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
- posiadają status studenta ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie, podyplomowe) lub, posiadają status absolwenta uczelni wyższej uzyskany w ciągu ostatnich 24 miesięcy są bezrobotne,
- nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracy
- są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy. 


Projekt zakłada wsparcie wejścia na otwarty rynek pracy niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej w trzech województwach: małopolskim, mazowieckim i śląskim. W województwie mazowieckim i małopolskim pierwszeństwo udziału mają osoby, które ukończyły uczelnie spoza terenu Krakowa i Warszawy.

Projekt „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

- Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin;
- Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin;
- Grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze 36 godzin; 

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestnik ma ponadto prawo do realizacji poniższych form wsparcia zgodnych z Indywidualnym Planem Działania:
- Wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin;
- Wsparcie trenera aktywizacji w wymiarze średnio 15 godzin;
- udziału w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 90 godzin;
- realizacja płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące dodatku motywacyjnego;

NABÓR DO PROJEKTU

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów prowadzone jest w rundach dwutygodniowych, począwszy od rundy I od dnia 2.11.2018 r., aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Do formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2,3,4 należy przedłożyć:

- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
- kserokopię dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł zawodowy lub naukowy uzyskany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu. W przypadku studentów ostatniego roku studiów dokument potwierdzający status wydany przez Uczelnię.

KONTAKT

Zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze Fundacji Sustinae, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, w Krakowie, ul. Szlak 65, oraz oddziałach Fundacji w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 i w Gliwicach, ul. Świętojańska 5A/11.
Kraków: tel. +48 883 340 209, na adres e-mail: absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org
Warszawa: tel. +48 883 340 212, adres e-mail: absolwent_mazowsze@fundacjasustinae.org
Gliwice: tel. +48 735 933 905, adres e-mail: absolwent_slask@fundacjasustinae.org

Informacje o projekcie, regulamin i wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie Fundacji: https://www.fundacjasustinae.org. Zapraszamy do śledzenia informacji o realizacji projektu na profilu Fundacji na Facebook: https://www.facebook.com/sustinae/.

ZAPRASZAMY!

Informacja

Galeria zdjęć: