rekrutacja uzupełniającaZdalne nauczaniecovidankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Praktyka zawodowa

REGULAMIN PRAKTYK (pobierz)

 PRAKTYKI SEMESTR III  (dla cyklu kształcenia od 2018/19)

 • Termin praktyki - 20.01. - 31.01.2020 (10 dni) - 80 godzin
 • Karta zgłoszenia na praktykę  - wypełnioną kartę wraz z akceptacją opiekuna praktyki  dr inż. arch. Rafała Mirka należy złożyć w pok. 227  - aktualizacja karty 22.11.  (pobierz)

 • Program praktyki (pobierz)

 • Organizacja praktyki - kwestie formalne (pobierz)

 • Wzór wypełnienia dzienniczka praktyk  - przebieg praktyki (pobierz), karta tygodniowa (pobierz)

 • Ankieta dla zakładu pracy (pobierz)

 • Zgodnie z par. 9 Regulaminu Praktyk PPWSZ praca zawodowa może być podstawą do zaliczenia praktyki. Decyzję o zaliczeniu praktyki,  podejmuje Opiekun w oparciu o złożony przez studenta wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty kształcenia zgodne z programem tej praktyki. Procedura - zaliczenie praktyki (pobierz)

 • Wzór podania - zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej (pobierz) wraz z informacją o pracy zawodowej studenta (pobierz)

.......................................................................................................................................................

Wymiar, zasady, forma odbywania, organizowania, nadzorowania i zaliczania praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe na kierunku architektura, na studiach drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej stanowią 480 godzin, podczas których student wykonuje pracę w zakresie przyszłego zatrudnienia.

Celem praktyki zawodowej jest nabycie przez studenta praktycznych umiejętności wykonywania zawodu architekta przez bezpośredni kontakt z procesem projektowania i podejmowania decyzji. Praktyka przygotowuje studenta do wykonywania czynności zawodowych oraz do samodzielnej pracy w zakresie kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w trakcie jego realizacji.

Praktyka zawodowa, trwa 480 godzin i jest to praca w biurach projektów, z którymi Uczelnia podpisze porozumienia na czas trwania studenckiej praktyki zawodowej.

 

III praktyka

W roku akademickim 2019/20  opiekunem dydaktyczno- wychowawczym tej praktyki jest dr inż.arch. Rafał Mirek

W trzecim semestrze, student realizuje 80 godzin praktyk zawodowych w zakresie:

 • współpracy przy tworzeniu projektu urbanistycznego;
 • współpracy przy wykonaniu notatek inwentaryzacyjnych terenu oraz szkiców z natury wybranych fragmentów miasta lub wsi, wnętrz urbanistycznych oraz poszczególnych obiektów i detali;
 • pracy przy wykonaniu mapy inwentaryzacji urbanistycznej w technice barwnej z symbolami graficznymi i literowymi;
 • współpracy przy projekcie zagospodarowania działki w odniesieniu do wytycznych planistycznych i urbanistycznych.

 

Zasady weryfikacji, oceny i zaliczenie praktyk

Zaliczenie praktyk zawodowych w biurach projektów na pierwszym, drugim i trzecim semestrze, przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni następuje na podstawie:

-     przeprowadzonych kontroli w trakcie trwania praktyki zawodowej przez opiekuna praktyk;

-     100 % obecności na praktyce zawodowej;

-     ankiety wypełnionej przez zakład pracy/instytucję gdzie odbywana jest praktyka

-     oceny wystawionej przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni na podstawie dziennika praktyk.

 

Organizacja i realizacja praktyk

W czasie trwania studiów student odbywa praktyki w placówce, z którą Uczelnia ma podpisane porozumienie lub umowę. W terminie minimum 2 tygodni przed rozpoczęciem planowanej praktyki student ma obowiązek dostarczyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni zgodę kierownika firmy na przyjęcie studenta, wraz z imiennym wskazaniem osoby, która będzie pełnić funkcję opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy - karta zgłoszenia na praktykę (pobierz). W przypadku niedostarczenia przez studenta dziennika praktyk po zakończeniu praktyki, opiekun praktyk ma prawo nie zaliczyć odbytej praktyki. Firma, która jest miejscem praktyki zawodowej musi spełniać podstawowe wymogi w zakresie jednostki projektowej lub wykonawczej określonej przepisami techniczno-budowlanymi. Decyzję o akceptacji placówki podejmuje opiekun praktyk z ramienia Uczelni.

 

 Czas trwania praktyk zawodowych w biurach projektów  (dla cyklu ksztacenia od 2018/19)

 • semestr pierwszy – 200 godzin / 5 tygodni
 • semestr drugi – 200 godzin / 5 tygodni
 • semestr trzeci - 80 godzin – 2 tygodnie

 

System kontroli i zaliczanie praktyk

Student odbywa praktyki, na podstawie imiennych skierowań wydanych przez opiekuna  praktyk z ramienia Uczelni. Praktyka zawodowa powinna odbywać się głównie na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował magister inżynier architekt. Praktyka powinna uzupełniać program kształcenia poprzez stworzenie możliwości poznania rzeczywistych zastosowań różnych technik i metod projektowych. Zadaniem praktyki powinno być przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w zawodzie.

Przed przystąpieniem do zajęć praktykant powinien zacząć od omówienia programu praktyk, regulaminu pracy oraz przepisów BHP, PPOŻ i SANEPID-u mających zastosowanie na budowach i w biurach projektowych; wyposażenia i organizacji oraz zagadnienia higieny osobistej i zachowania estetyki miejsca pracy.

Kierownik biura projektowego/projektu lub też wyznaczony przez niego opiekun o odpowiednim przygotowaniu zawodowym, ustala szczegółowy zakres obowiązków i harmonogram praktyki na podstawie ramowego programu praktyk PPWSZ oraz sprawuje kontrolę nad pracą studenta.

Praktyki podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Podstawą uzyskania zaliczenia jest wywiązanie się przez studenta z zadań powierzonych przez opiekuna z ramienia zakładu pracy, prowadzenie dziennych zapisów w dzienniku praktyk potwierdzanych podpisem i pieczątką na kartach tygodniowych przez opiekuna.

Praktyki są zaliczone na podstawie pieczątki i podpisu opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy na kartach tygodniowych oraz dodatkowym wpisem na ostatniej stronie kończącej praktyki. Dziennik praktyk jest przewidziany na cały okres studiów magisterskich. Zakres karty tygodniowej przewiduje 5 dni po 8 godzin dziennie. Zaliczenia praktyk i wystawienia oceny dokonuje opiekun praktyk po przedłożeniu wypełnionego dziennika praktyk.

 

Hospitacja praktyk

          W czasie trwania praktyki, w dowolnie wybranym dniu w godzinach pracy danej placówki może się odbyć hospitacja praktyk przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni.

W dniu hospitacji student powinien być obecny na praktyce lub opiekun powinien znać przyczynę nieobecności praktykanta. Student powinien posiadać aktualny i uzupełniany na bieżąco dziennik praktyk.