Nowa WIFISzczepieniaSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE
Szybki kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
telefon:
18 26 10 702
18 26 10 712
18 26 10 740
dn@ppwsz.edu.pl

 

Świadczenia dla studentów

NOWY Regulamin świadczeń dla studentów PPUZ w Nowym Targu- obowiązujący do 1.10.2020 r.

Od 1 października 2020 r. studenci PPUZ mają możliwość ubiegania się o następujące świadczenia:

 

Wnioski o przyznanie stypendium rektora, stypendium socjalnego, zapomogi oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z odpowiednimi zaświadczeniami zainteresowany student jest zobowiązany złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich pok. 223a, 224 i 226, II piętro w terminie:

od 1 do 30 października 2020 roku: poniedziałek - piątek w godzinach: 10.00-14.00.

Do wniosków o stypendium rektora, stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć druczek z numerem osobistego rachunku bankowego studenta, na który będzie przelewane przyznane stypendium (pobierz druk).

Stypendium Rektora (pobierz wniosek) może otrzymać student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów oraz uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i który spełnia kryteria określone w zał. nr 2 do regulaminu - zasady obliczania średniej ocen, wykazy osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych oraz przyznawanych punktów - pobierz.

O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Średnią ocen potwierdza na wniosku Dział Obsługi Studentów. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia - magisterskich, należy dołączyć zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia - zał. nr 8 do regulaminu (pobierz).

Stypendium socjalne (pobierz wniosek) mogą otrzymać studenci będący w trudnej sytuacji matrialnej. Podstawą przyznania stypendium będzie wysokość dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustalił  maksymalną miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 w kwocie 1050 zł netto.

Jeżeli miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, student jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. - jest to kwota 528 zł - wniosek do OPS

Student w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie mógł otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Student musi udokumentować szczególnie uzasadnione okoliczności.

Starając się o stypendium socjalne każdy student winien złożyć następującą dokumentację:

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 23 września 2020 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019 r. - 3244 zł.

Ponadto, w zależności od sytuacji rodzinnej studenta, należy dołączyć dodatkowe dokumenty, takie jak np.:

  • zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub miasta o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2019 albo nakaz płatniczy za ten rok;
  • zaświadczenia z KRUS (w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS) o aktualnym ubezpieczeniu oraz o pobieraniu bądź niepobieraniu w 2019 roku zasiłku chorobowego;
  • zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci studenta do 26 roku życia;
  • skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta do 7 roku życia;
  • skrócony odpis aktu małżeństwa studenta;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia;
  • zaświadczenia z urzędu pracy, potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta;
  • dokumenty poświadczające ubezpieczenie rodzica studenta, jeśli rodzic ten nigdy nie pracował i zaświadczenie z US, że nie osiągał dochodów bądź nie rozliczał się z US w roku 2019;
  • oraz inne zaświadczenia przedstawiające sytuację materialną i rodzinną studenta (np. kopię zgonu rodzica, kopię odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, kopię wyroku sądowego zasądzającego alimenty).

Szczegółowy sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta oraz zasady ustalania dochodu rodziny znajdują się w zał. nr 1 do regulaminu - pobierz.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych (pobierz wniosek) przysługuje studentom, których niepełnosprawność potwierdzona jest orzeczeniem właściwego organu. Otrzymywanie stypendium specjalnego nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Student ubiegając się o stypendium specjalne składa wniosek wraz z kserokopią orzeczenia właściwego organu o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy przyznawanej na wniosek studenta (pobierz wniosek), który  znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje przejściowe naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta, w szczególności związanej z: nieszczęśliwym wypadkiem studenta lub członka rodziny, ciężką chorobą studenta lub członka rodziny, śmiercią członka rodziny studenta, innym zdarzeniem. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę z wyłączeniem ciężkiem choroby studenta.

Informacje o pomocy materialnej można znaleźć również na: http://www.nauka.gov.pl/informacje-dla-studentow/