konkurs plastycznybenefisInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE
Szybki kontakt

Centrum Promocji i Public Relations
tel. 18 26 10 727
kom. 881 952 179
 881 952 183

     centrum.promocji@ppuz.edu.pl
  p. 301, p. 304a, p. 305Działania CPiPR

1. Centrum Promocji i Public Relations wykonuje wszelkie czynności dotyczące kontaktów z mediami oraz promowania Uczelni.
2. Do zadań Centrum Promocji i Public Relations należy w szczególności:
1) w zakresie promocji:
a) organizowanie kampanii wizerunkowo-informacyjnych w różnych kanałach m.in: media, outdoor, Internet;
b) budowanie świadomości wśród kandydatów na studia: udział w targach edukacyjnych, prowadzenie newslettera dla szkół i kandydatów;
c) organizacja spotkań w szkołach średnich;
d) obsługa promocyjna konferencji oraz imprez popularnonaukowych;
e) projektowanie, przygotowanie i druk materiałów wizerunkowo-informacyjnych o charakterze ogólnouczelnianym;
f) prowadzenie strony internetowej w domenie ppuz.edu.pl;
g) zarządzanie systemem identyfikacji wizualnej;
h) organizowanie materiałów promocyjnych;
i) aktualizacja informacji na temat oferty dydaktycznej;
j) organizacja Dnia Otwartego Uczelni, inauguracji roku akademickiego;
k) opracowanie i realizacja strategii marketingowej Uczelni;
l) koordynacja wszelkich przedsięwzięć marketingowych, promocyjnych i reklamowych Uczelni;
m) prowadzenie marketingu internetowego Uczelni;
n) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w zakresie promocji Uczelni;
o) przygotowywanie programu i budżetu promocji oraz dbanie o racjonalne wykorzystanie zatwierdzonego budżetu;
p) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie pozyskiwania danych do przygotowywania materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz przygotowywanie techniczne tych materiałów;
q) organizacja obsługi medialnej imprez, konferencji, wykładów specjalnych;
r) monitoring rynku edukacyjnego pod kątem strategii promocyjnej i marketingowej;
s) prowadzenie Księgi Pamiątkowej Uczelni;
t) gromadzenie dokumentacji medialnej na temat Uczelni, w tym prowadzenie archiwum fotograficznego i video;
u) obsługa fotograficzna życia uczelni;
v) przegląd prasy i Internetu pod kątem zagadnień dotyczących szkolnictwa wyższego, a szczególnie Uczelni;
2) w zakresie kontaktów prasowych:
a) redagowanie i stała aktualizacja treści zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni oraz ścisła współpraca z Centrum IT w zakresie technicznych aspektów strony internetowej Uczelni;
b) redagowanie treści zamieszczanych w zakładce dla mediów;
c) prowadzenie działań w zakresie przekazu informacji wewnętrznej oraz zewnętrznej w ścisłej współpracy z rzecznikiem prasowym;
d) budowanie relacji z dziennikarzami;
e) reprezentowanie uczelni w mediach (telewizja, radio);
f) udzielanie odpowiedzi na zapytania redakcji prasowych i portali internetowych;
g) obsługa zapytań mediów w sytuacjach kryzysowych;
h) informowanie dziennikarzy o działalności uczelni;
i) obsługa prasowa wydarzeń i projektów uczelnianych;
j) pośredniczenie w kontaktach mediów z pracownikami;
k) prowadzenie mediów cyfrowych Uczelni;
l) prowadzenie monitoringu mediów pod kątem publikacji o Uczelni;
m) prowadzenie bazy danych dziennikarzy oraz podmiotów medialnych zajmujących się edukacją, szkolnictwem wyższym i nauką;
n) ścisła współpraca z rzecznikiem prasowym Uczelni;
o) przygotowanie i prowadzenie uczelnianego newslettera w formie elektronicznej;
p) przygotowanie w formie elektronicznej rocznego spisu pracowników Uczelni wraz z informacją o jednostce i danymi teleadresowymi;
q) inspirowanie prasy, radia i tv do informowania o szczególnie ważnych przedsięwzięciach oraz dorobku Uczelni i jej pracowników;
r) kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni zgodnie z jej strategią rozwoju;
s) przygotowanie odpowiedzi na krytyczne opinie medialne i artykuły prasowe dotyczące działalności Uczelni;
t) monitorowanie oraz selekcja czynników, zjawisk i procesów, które mogą zaszkodzić właściwemu wizerunkowi Uczelni;
u) zbieranie i opracowywanie danych do publikowanych w mediach rankingów uczelni wyższych.
w) dokumentowanie działalności Uczelni.
3. W skład Centrum Promocji i Public Relations wchodzi rzecznik prasowy, który wykonuje zadania z zakresu polityki informacyjnej Uczelni, m.in:
a) publicznie prezentuje dane dotyczące Uczelni;
b) organizuje i prowadzi konferencje prasowe Uczelni;
c) odpowiada na pytania środków masowego przekazu, po wcześniejszym uzgodnieniu treści z Prorektorem ds. nauki i rozwoju lub wyznaczoną przez niego osobą;
d) utrzymuje stały kontakt z dziennikarzami, szczególnie związanymi z medialnym otoczeniem Uczelni.