II DebatakonkursyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie w/s powołania Komisji socjalnej z dnia 27 lipca 2018 r  (pobierz)

Podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowanej z Funduszu jest wniosek uprawnionego, poparty oświadczeniem uprawnionego o jego sytuacji życiowej i rodzinnej (w szczególności w przypadku ubiegania się o pomoc, o której mowa w § 5 pkt 5) oraz o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie.

 

Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego  przez pracownika we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą)

 • Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia oraz oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

 • Wysokość dopłat do form wypoczynku określona jest w tabeli (pobierz)

 • Dla pracowników czynnych zawodowo podstawą do przyznanego im ekwiwalentu za wypoczynek organizowany we własnym zakresie jest potwierdzenie faktu udzielenia urlopu wypoczynkowego w wymiarze, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych przez właściwą komórkę organizacyjną Pracodawcy oraz złożenie oświadczenia o dochodach na członka rodziny.

 • Wnioski o dofinansowanie do form wypoczynku należy składać w Dziele Kadr najpóźniej w ciągu 30 dni, licząc od ostatniego dnia wypoczynku.

 • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (pobierz)

 

Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe

 • Podstawą udzielenia pożyczki z Funduszu jest pisemny wniosek pracownika o udzielenie mu świadczenia sporządzony na obowiązującym druku  oraz - po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga wskazania dwóch poręczycieli, będących pracownikami Uczelni.

 • Wysokość oprocentowania od kwot udzielonych pożyczek wynosi 3% w skali roku.

 • Przyjmuje się, że maksymalna wysokość pomocy na poszczególne cele mieszkaniowe:

a)  na zakup lub budowę domu oraz zakup mieszkania  - 10.000 złotych

b)  na zaadaptowanie pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne lub na przystosowanie lokali mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 10.000 złotych,

c)  na modernizację lub remont mieszkania albo domu jednorodzinnego - 5.000 złotych.

 • Wniosek o przyznanie pożyczki należy składać w pok. 329

 

Bezzwrotna pomoc finansowa

Bezzwrotna pomoc rzeczowa i pieniężna może być przyznawana pracownikom, emerytom oraz rencistom uprawnionym do korzystania z Funduszu w następujących przypadkach:

 • indywidualnych zdarzeń losowych, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby, śmierci osoby bliskiej,

 • trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej,

 • w przypadku okresowo występujących trudności materialnych czy życiowych uprawnionego.

 • Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy składa wniosek oraz stosowne zaświadczenia.

 • Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej (pobierz)

 • Wniosek o przyznanie zapomogi należy składać w pok. 329.

 

Informacja o przetwarzniu danych osobowych (plik do pobrania)