rekrutacja_ppuz_finansestudiuj na podhalufestiwal zawodowArchitektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym Targustrategiakonkurs architketuraInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Uchwała nr 42/2019 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się

Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów wyższych, w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

Edukacja pozaformalna jest zorganizowanym pod względem celu i czasu procesem kształcenia, obejmującym w szczególności kursy i szkolenia, realizowanym poza programami studiów wyższych.

Edukacja nieformalna to kształcenie niezorganizowane pod względem celu i czasu, związane z wykonywaną pracą, działalnością społeczną lub inną formą rozwoju osobistego, w szczególności nabywaniem umiejętności zawodowych i społecznych.

Potwierdzanie efektów uczenia się – czyli inaczej walidacja, to proces weryfikacji zasobów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, przeprowadzany w celu zaliczenia danej osobie określonych zajęć wraz z przypisanymi do nich efektami uczenia się oraz liczbą punktów ECTS, zgodnie z programem studiów dla określonego kierunku, poziomu, profilu i formy studiów.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

1) dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy, i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

3) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.

Efekty uczenia się nie są potwierdzane na kierunkach studiów pzygotowujących do wykonywania zawodów: pielęgniarki/pielęgniarza, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, architekta oaz nauczyciela.

Wnioskodawca składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się dla określonych zajęć do Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

Do wniosku dołącza się:

1) kserokopię dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy (oryginał do wglądu) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem do dyplomu (oryginały do wglądu) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

3) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej;

4) dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

5) potwierdzenie wniesienia opłaty.

Przez dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej rozumie się: umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, staże zawodowe, zaświadczenia o udziale w wolontariatach, zaświadczenia z zakładów pracy, świadectwa pracy, kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej itp.

Przez dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej rozumie się: certyfikaty, dyplomy lub zaświadczenia o ukończeniu kursu bądź szkolenia, certyfikaty językowe, zakres obowiązków służbowych, opis stanowiska pracy, dokumenty potwierdzające udział w pracach badawczych, projektowych lub organizacyjnych, opis doświadczenia zawodowego, opinie pracodawcy, rekomendacje itp.

Wnioski o potwierdzanie efektów uczenia się wraz z wymaganymi dokumentami, mogą być składane w ciągu całego roku akademickiego w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich. W przypadku, gdy rok akademicki rozpoczyna się w semestrze zimowym, wniosek powinien zostać złożony nie później niż do 31 marca danego roku kalendarzowego, jeżeli rok akademicki rozpoczyna się w semestrze letnim nie później niż do 30 września.

Szczegółowych informacji dotyczących procedury potwierdzania efektów uczenia się udziela mgr Maria Sproch.

Dane teleadresowe: Dział Nauczania i Spraw Studenkich, pok. 224, tel. 18 26 10 740, e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Osoby, którym potwierdzono efekty uczenia się, mogą zostać przyjęte na studia na wybrany kierunek studiów pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zamieszczonych w zakładce: zasady rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.